Orientering fra Danmission - Februar 2019

Orientering fra Danmission - Februar 2019

Kære medarbejdere og venner af Danmission

Hermed sendes en orientering om aktuelt i Danmission og om det der har været på bestyrelses bord i den sidste tid.

Som det er alle bekendt, indgik bestyrelsen en gensidig fratrædelsesaftale med generalsekretær Jørgen Skov Sørensen i december måned som betyder at generalsekretæren blev fritstillet fra 31. december. Begrundelsen er at der har været uenighed mellem bestyrelsen og generalsekretæren om Danmissions kurs. Bestyrelsen har konstitueret undertegnede som generalsekretær til og med repræsentantskabsmødet 31. august til 1. september, og forventningen er at ny generalsekretær kan præsenteres for repræsentantskabet. Derfor igangsættes en ansættelsesproces snarest.

Økonomi

Som det ligeledes er bekendt, har Danmissions økonomi været presset de sidste år. Det er meget magtpåliggende for bestyrelsen at Danmission igen får balance i økonomien. Vi ved endnu ikke hvordan det kommer til at se ud regnskabsmæssigt for 2018. Vi kender ikke indtægterne fra Udenrigsministeriet og EU endnu. Vi har godt nok faste, gode bevillinger, men hvad vi aktuelt får, er hvad der er forbrugt i projekterne, og det ved vi først når vi får regnskaber hjem fra projekterne i udlandet. Men en del af indtægterne kender vi, nemlig dem fra gaver fra enkeltpersoner, kirker, foreninger, arveindtægter genbrug m.fl., og de indtægter beløber sig til 45,3 mio. kr. mod 44 i 2017. En glædelig fremgang på ca. 1,4 mio. kr. Fremgangen skyldes væsentligst gode arveindtægter. Trods flot og ihærdig indsats er genbrugsindtægterne i 2018 faldet med 3,2 mio. kr. til 23,6 mio. kr., og det er stadig et meget glædeligt resultat fordi vi alle kender udfordringerne i genbrug. Markedet er presset, og det er mange steder svært at få frivillige nok til at holde lange åbningstider. Alt i alt forventer vi desværre et underskud for 2018, men vi håber det bliver behersket.

Vi kan glæde os over at Udenrigsministeriet og EU støtter Danmissions arbejde med 24 mio. kr. i 2019, og det har aldrig været så højt før. Det er væsentligt at understrege at denne offentlige støtte finansierer vores arbejde i Danmission. Det er arbejde vi ønsker og finder helt centralt i vores arbejde ude i verden. Budgettet for 2019 er i balance og ender med et stort rundt 0, og det håber vi holder.

Mødestedet

I 2018 blev der foretaget nogle store besparelser for at få økonomien til at hænge sammen. Vi har desværre været nødt til at skære arbejde væk fordi vi ikke havde midlerne til det. Det er derfor besluttet at lukke Mødestedet på Vesterbro i København. Der vil indtil juni 2019 blive draget omsorg for at de sårbare gæster i Mødestedet kan henvises til andre steder hvor man kan tage sig af dem. Vi er i en fortsat dialog med Vesterbro sogn og Sydhavns sogn, som har været vores samarbejdspartnere omkring Mødestedet om hvad der så skal ske, for vi ønsker alle at der fortsat skal være et dialog- og missionsarbejde i København med deltagelse af Danmission. Endnu er der ikke klarhed over den retning det går i, men Danmission ønsker

fortsat at deltage aktivt når det drejer sig om dialog i Danmark. Ud over sonderingerne i København, er der tanker om dialogarbejde i Aarhus.

Madagaskar, Pakistan, Indien og Bangladesh

I forbindelse med at finde besparelser for at få et budget 2019 der hænger sammen, har bestyrelsen drøftet arbejdet i disse mindre arbejdsområder. Bestyrelsen understreger at arbejdet i disse lande fortsat er en værdifuld del af Danmissions arbejde og udtrykker et håb om at der er netværk som vil være aktive omkring disse lande og være med til at bære arbejdet, og det er der allerede når det drejer sig om Bangladesh og Pakistan. Hvordan arbejdet nærmere skal organiseres som en del af Danmissions arbejde, vil bestyrelsen tage stilling til på næste møde d. 25. februar.

Ansættelser

I det team der arbejder med netværket i Danmark, er Amalie Ehmsen blevet ansat som netværkskonsulent. Amalie er kandidat i Kommunikation og Performance Design, og hun har en lang erfaring med Danmission som volontør i Mellemøsten, frivillig og studentermedhjælp på Mødestedet, mm. Teamet er nu fuldtalligt igen efter Birgitte Warmings fratrædelse i oktober og består af Tom Bangslund Hansen, Lærke Lysemose Christensen og Amalie Ehmsen. Der bliver foretaget en ny fordeling af arbejdsopgaver mellem de tre konsulenter, som vi vil fortælle om senere.

Endvidere er Ekkardt Sonntag, der er tysk teolog og præst, og bosat gennem flere år i Amman i Jordan, ansat på deltid. Han vil styrke den mere kirkelige side af arbejdet i Mellemøsten.

Genbrug

Der udføres et engageret og meget værdifuldt arbejde i Danmission Genbrug takket være de mange frivillige. Vi håber på et godt resultat i år, hvilket dels skyldes at der ydes en fremragende og meget trofast indsats i butikkerne, og dels at de fælles omkostninger bliver bragt ned. Der er en udviklingskonsulent mindre, der er ved at være styr på Tøjeksporten, og tabsgivende butikker lukkes. Det sidste er altid ærgerligt for de mange frivillige, der har arbejdet hårdt i en butik, men det er desværre nødvendigt indimellem.

Stiftsårsmøderne og valg til repræsentantskabet

De to netværk bag Danmissions arbejde, det traditionelle og Genbrug bliver endeligt sammenlagt til ét netværk i forbindelse med stiftsårsmøderne. Der skal af samme grund foretages nyvalg til repræsentantskabet hvor de ti stifter tilsammen skal vælge 240 repræsentanter. Antallet vil variere efter stiftets styrke. For nogle stifters vedkommende betyder det at der skal vælges rigtig mange repræsentanter. Vi håber at der vil være nok at vælge fra ved at de to netværk møder talstærkt op på stiftsårsmøderne på samme måde som vi har set til de netværksseminarer, der netop er ved at blive afholdt i alle stifter. Listen over årsmøderne findes i slutningen af skrivelsen. Der vil meget snart blive udsendt en vejledning til de nuværende stiftsbestyrelser om mødets afholdelse, og hvordan valget skal finde sted.

Til sidst vil jeg gerne understrege at jeg efter min tilbagekomst til stillingen har været imponeret over hvor meget godt arbejde Danmission udfører. Det vil vi gerne fortælle mere om. Overordnet set går det godt; men sandt er det at økonomien og arbejdet har måttet tilpasses hinanden. Det er en nødvendighed. Vi kan arbejde for de penge vi har. Det er derfor vigtigt at Danmissions venner giver Danmission, og det er os alle, et godt økonomisk håndslag.

Mogens Kjær
Konstitueret generalsekretær