Orientering fra Danmission marts 2016

Orientering fra Danmission marts 2016

Kære alle engagerede i Danmissions arbejde!

Ny generalsekretær

Jørgen Skov Sørensen er nu tiltrådt som ny generalsekretær. Han bliver i første halvdel af marts introduceret til arbejdet i Danmission og overtager så roret d. 16. marts. Og jeg ser frem til at gå på pension fra 1. april.

 

Den økonomiske situation

Vi er så småt ved at have regnskabet for 2015 klar, men det er endnu ikke revideret, så der kan ske forskydninger. Som det ser ud nu kommer den totale indtægt for året op på næsten 72 mio. kr. Det er det næsthøjeste nogensinde og meget tilfredsstillende. Det er næsten 6 mio. kr. højere end 2014. Året gav et godt resultat for individuelle gaver, kollektive gaver og kirkekollekter inklusive den stadige indsamling til Syrien. Så en stor tak til netværket for det store arbejde og det fine resultat. Genbruget overraskede endnu engang meget positivt. Her kom overskuddet op på 27,2 mio. kr., knap 3 mio. kr. mere end i 2014. Tusind tak til genbrugsmedarbejderne for et imponerende resultat. Når det drejer sig om budgettet for 2016, har vi været nødt til at beskære det fordi vi har mistet midler fra Udenrigsministeriet. Vi har sparet to stillinger, reduceret nogle indenlandske tilskud og nedskåret projektarbejdet i udlandet med 3,6 mio. kr. Det er vi kede af. Det gør ondt at skulle opgive arbejde der ellers er gået godt og har givet gode resultater. Det medfører desværre at vi trækker os ud af fattigdomsbekæmpende arbejde i Bangladesh og Indien. I Bangladesh vil det menighedsopbyggende arbejde fortsætte, og i Indien vil vi styrke arbejdet med dialog i en situation hvor de religiøse mindretal sættes under stigende pres. Der arbejdes med at skaffe alternative finansieringskilder til erstatning for det vi har mistet, og det håber vi på kan lykkes.

 

Ny strategi for Danmissions generelle arbejde

Startegien for arbejdet i årene 2017-2022 har taget form. Den opstiller pejlemærker for arbejdet. De nuværende 3 hovedarbejdsområder, kirke, dialog og fattigdomsbekæmpelse, fastholdes og udvikles. Strategien er pt. til høring hos partnerne i udlandet. Derefter vil bestyrelsen færdiggøre den til behandling på repræsentantskabsmødet.

 

Vedtægtsændringer

På sidste repræsentantskabsmøde blev medlemsbegrebet i Danmission drøftet. Skulle det være meget bredt og åbent eller mere snævert? Efter at have undersøgt de lovgivningsmæssige forhold er det blevet klart at Danmission skal følge indsamlingsloven på dette punkt, hvis Danmission skal kunne modtage skattefradragsberettigede gaver. Der kommer derfor nu til at stå i forslaget til ændring af vedtægterne at man er medlem af Danmission hvis man melder sig ind og betaler kontingent. De der er frivillige i Danmission og yder et aktivt personligt arbejde til fordel for Danmission vil fortsat kunne deltage i årsmøderne i stifterne og i genbrug og være med til at vælge repræsentanter og præge arbejdet. Repræsentantskabet skal tage stilling til det nye vedtægtsforslag på det kommende møde.

 

Valg til bestyrelsen

På det kommende repræsentantskabsmøde skal der som vanligt være valg til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne Lone Primdahl Dolmer, Christian Holm-Lundbye og Jørgen Thorøe Lauridsens valgperioder udløber ifm. repræsentantskabsmødet. De er alle villige til at modtage genvalg, og genopstilles af bestyrelsen, måske også af nogle stifter. Af de bestyrelsesvalgte medlemmer udløber Peter FischerMøllers valgperiode, og han stiller sig til rådighed for at blive valgt for en ny periode. Kirsten Jørgensen har desværre meddelt at hun er nødt til at udtræde af bestyrelsen af personlige grunde. Stifterne opfordres som sædvanligt til at opstille kandidater til bestyrelsesvalget så der også kan vælges suppleanter.

 

Ny strategi for Kirke & Dialog

Afdelingen der arbejder med det kirkelige og med dialog har udarbejdet en ny strategi for det kommende arbejde. Den fokuserer især på det kirkebyggende arbejde hvor det drejer sig om at forbedre præsteuddannelserne og opbygge levende og åbne menigheder. Vi vil gerne fremme en menighedsforståelse der er åben over for det omgivende samfund og forholder sig til det, både religiøst og samfundsmæssigt. Vi vil desuden deltage mere aktivt i internationale netværk, især omkring teologisk uddannelse for at højne kvaliteten af arbejdet. Bestyrelsen har drøftet og godkendt strategien.

 

Madagaskar

Vore udsendinge Annika og Rune Bach er vendt tilbage til Danmark fra Madagaskar, og vi takker for deres tjeneste i Danmission. I marts var vi i stand til at sende Agyedho Othwonh Bwogo, som stammer fra Sydsudan, og som har boet i Danmark i flere år, til Madagaskar. Vi håber at vi i årets løb kan rekruttere et par til til landet. Danmission deltog i januar i DanmarksIndsamling og får 1,7 mio. kr. som går til et projekt der vil give fattige bønder bedre levevilkår.

 

Tanzania

Rammerne for dialogarbejdet på Zanzibar har været for små til den udvidelse af arbejdet vi arbejder på. Det er nu lykkedes at erhverve en større ejendom som vil kunne give gode rammer for syskolen Upendo og for dialog- og uddannelsescentret. Den historiske bygning midt i Stonetown skal nu sættes i stand, og så håber vi at kunne starte en diplomuddannelse i dialog i efteråret i samarbejde med den lutherske kirke og kirkens universitet. Bygningen var dyr, og det lykkedes kun at købe den fordi den norske og den danske ambassade har bidraget med 1,3 mio. kr. hver. Danmission og stiftet i Dar es Salaam har bidraget med 520.000 kr. hver og Upendo med 260.000. Det er ret fantastisk at det er lykkedes og skyldes i høj grad et solidt og vedholdemde arbejde af vore udsendinge, både tidligere og nuværende.

 

Himmelske Dage

De kommende kirkedag i København 5.-8. maj kaldes Himmelske Dage. Der er lagt et stort og spændende program. Danmission er med til at præge programmet med flere gode indslag. Det bliver gratis at deltage, og en stor del af programmet holdes på pladser i det indre København. De Himmelske Dage er åbne og udadvendte. Vi håber også at folk fra Danmission vil slutte bredt op om arrangementet.

 

Billedarkivet

Vi har netop holdt reception for åbningen af Danmissions billedarkiv. Et hold frivillige har i flere år arbejdet på at sortere, bevare og skanne mange tusind billeder. De ligger nu her og alle har adgang til dem.

 

Mogens Kjær