Antikorruption

Antikorruption

Vi vil ikke tolerere svindel - hverken i Danmission i Danmark eller i det arbejde, vi udfører sammen med vores internationale partnere i Asien, Afrika og Mellemøsten. Derfor har vi en klar strategi for, hvordan vi håndterer svindelsager.

Mistanke eller klage?

– giv besked

Kan du dokumentere, at der finder svindel sted, eller har du mistanke om svindel?

Så kontakt Danmissions antikorruptions-enhed, der består af en medarbejder med juridisk viden på området og en ekstern revisor.

Din henvendelse behandles fortroligt og med stor respekt for den person, der har klaget, og den person/organisation, som klagen omhandler.

Vi modtager ikke anonyme klager.

Indgiv en klage

Konsekvent indsats mod svindel

Svindel går i sidste ende ud over de mennesker, der har brug for hjælp. Hvis nogen tager af kassen for at berige sig selv, er der andre, der lider under det. Det giver social ulighed, og det er ikke det, vi vil. Vi vil mindske social ulighed. En konsekvent bekæmpelse af svindel er med til at opbygge et bæredygtigt demokratisk samfund, hvor svindel ikke tolereres, og hvor projekterne gavner de mennesker, der reelt har brug for det.

 

Hvordan sikrer Danmission, at pengene ikke går til korruption?

Danmission arbejder for, at de midler, vi betros af den danske befolkning, den danske stat og andre donorer, ikke ender i de forkerte lommer.

Derfor underskrives der i forbindelse med hvert enkelt projekt, som Danmission samarbejder med en samarbejdspartner om, en samarbejdsaftale med en antikorruptions-klausul. Får vi alligevel mistanke om, at der er opstået korruption i et partnerskab, så igangsættes der straks en undersøgelse og en tilbundsgående revision. Hvis undersøgelsen bekræfter mistanken, kræves det, at partnerorganisationen med det samme udbedrer de forhold, som svindlen har affødt, og pengene kræves tilbagebetalt.

Desuden følger Danmissions udsendinge og programkonsulenter projektarbejdet i udlandet tæt og følger således den økonomiske støtte, der bliver ydet, helt til dørs.

 

Sådan håndterer vi svindelsager

Svindel opdages typisk gennem:

 • Vores procedurer, kontrolmekanismer, evalueringer og revision
 • Tips fra medarbejdere, partnere eller søsterorganisationer

Den vigtigste forudsætning for at undgå svindel er, at partneren ikke tolererer svindel. Dernæst er det vigtigt, at partnerne har gode administrative retningslinjer, som bliver håndhævet, og en gennemskuelig praksis for, hvordan penge håndteres.

Her er de metoder, som ofte er med til at afdække svindel:

 • Klart formuleret holdning og en aktiv praksis hos partnerne
 • Program- og projektevalueringer
 • Projektbesøg og rapporter
 • Økonomisk afrapportering og revision af projekterne

 

Mange redskaber til at bekæmpe svindel

Vores procedurer for regnskabs- og programstyring samt vores værktøjer til evaluering og monitorering er en del af det samlede grundlag for at skabe en troværdig organisation uden svindel. Danmission arbejder kontinuerligt på at styrke procedurerne i projektsamarbejdet for at mindske risikoen for svindel.

Klar praksis ved mistanke

Vi har en klar praksis, når vi får begrundet mistanke om svindel:

 • Den relevante donor (Udenrigsministeriet, danske/udenlandske partnere eller andre) orienteres snarest muligt om mistanken
 • Der iværksættes en undersøgelse og i de fleste tilfælde en tilbundsgående revision
 • Der træffes foranstaltninger i forhold til retningslinjer og procedurer for at stoppe og forhindre yderligere svindel

 

Yderligere skridt

Hvis undersøgelsen bekræfter mistanken tages en række yderligere skridt:

 • Er der tale om Danmissions egne ansatte, træffes der disciplinære foranstaltninger og pengene kræves tilbagebetalt
 • Er der tale om partnerorganisationer, kræves det, at partneren tager de fornødne forholdsregler for at stoppe, afdække og udbedre de forhold, som svindlen har affødt. Pengene kræves tilbagebetalt
 • Sagen politianmeldes med mindre særlige forhold taler imod det (sikkerhed, heldbred/liv, afvejninger omkring retssystemets effektivitet, omkostninger ved en retssag)
 • Den relevante donor (Udenrigsministeriet eller andre) får tilsendt en samlet redegørelse for omfang, forløb og foranstaltninger – derudover orienteres relevante søsterorganisationer
 • Sagen offentliggøres. Eneste undtagelse fra denne regel er, hvis en offentliggørelse ikke er mulig af hensyn til vores medarbejderes eller partneres sikkerhed.

 

Svindel eller mistanke om svindel?

 • Alle svindelsager skal rapporteres til Danmission.
 • Klagen vil blive behandlet i fortrolighed og med stor respekt over for den person, der har klaget, og den person/organisation, som klagen omhandler.
 • Ved påvist svindel stiller vi altid krav om tilbagebetaling.
 • Bagatel-grænsen for offentliggørelse af svindel er 5000 kr.

 

Definitioner af korruption

Korruption defineres af Transparency International DK som: Misbrug af betroet myndighed for egen vindings skyld. Dette er i overensstemmelse med Verdensbankens og OECD’s definition.

Korruption dækker over: bestikkelse, smørelse, underslæb, bedrageri, afpresning, nepotisme.

Bedrageri er økonomisk kriminalitet, som indbefatter en eller anden form for svindel, bedrag eller falskneri. Det er bedrageri, når en offentligt ansat snyder borgere eller firmaer for egen vindings skyld, eller hvis offentligt ansatte er involverede i det sorte marked eller kriminelle kredse.

Underslæb, også kaldet kassesvig, er tyveri af offentlige midler begået af offentligt ansatte. Der er altså tale om, at folk, som er betroet at bestyre offentlige midler, selv tager af kassen. Dette kan være direkte, hvor rede penge simpelthen tages af kassen eller indirekte, hvor man bruger af offentlige kasser til eget forbrug.

 

Kontaktpersoner

Caroline Winther
Chef for Ressourcer og kapacitet / Vicegeneralsekretær

Henrik Tuxen
Controller

Fakta

Korruptionssager de seneste 5 år

 

Danmark: Konstateret tyveri ● Beløb: 21.000 kr.

Politianmeldt tyveri i en genbrugsbutik, sommer 2013.

 

Den 25. juni 2013 konstateredes et tyveri på 12.000 kr. fra en af Danmissions genbrugsbutikker. Pengene var forsvundet fra hovedkassen, som var placeret i butikkens sikkerhedsboks. Bestyrelsen politianmeldte tyveriet. To uger senere manglede yderligere 4.000 kr. og igen fulgte en politianmeldelse. Der var ikke tegn på fysisk indbrud ved de to tyverier, hverken på yderdøre eller på sikkerhedsboksen. Efter sidste tyveri konstateredes det, at reservenøgler var forsvundet fra et nøgleskab, hvorefter en låsesmed skyndsomst blev bestilt til at omstille dørenes låse og levere nye systemnøgler. Der er fra Danmission blevet sat ressourcer ind, og der følges fortsat tæt op på den værst tænkelige situation for et frivilligt arbejdsfællesskab; at man må være i gensidig mistro.


Tanzania: Sag er afsluttet. Mistanke om svindel ● Beløb: 7.000 kr.

Mistanke om svindel med udbetalte projektmidler, forår 2013.

 

Ved intern revision hos en af Danmissions partnere i Tanzania blev det opdaget, at stiftets administrative procedurer ikke var blevet overholdt. En projektkoordinator havde fået udbetalt et beløb på 2 mio. TZS (7.000 kr.) til afholdelse af en række seminarer, men dokumentationen for anvendelsen af midlerne var ikke indleveret rettidigt, og den var mangelfuld.

Projektkoordinatorens kontrakt er ikke blevet forlænget efter udløb, og beløbet er tilbagebetalt. Da der var tale om Danidamidler, er Danida blevet informeret om sagen.

Danmission har kunnet konstatere, at vores partner har gode strikse procedurer, og at de er i stand til at håndtere en sag som denne tilfredsstillende. Sagen er derfor afsluttet.


Cambodja: Mistanke om korruption • Beløb ca. 125.000 kr.
Mistanke om svindel, 2011-2012

 

Ved revision af KDFO’s (Khmer Development of Freedom Organisation), børnehjem i Phnom Penh,
regnskab for perioden 2011-2012 gjorde den lokale revisor opmærksom på, at KDFO’s administrative retningslinjer og kontroller ikke levede op til standarden, og at der var tegn på ikke-dokumenteret brug af midler på op til 125.000 kr. KDFO ville ikke anerkende problemet, og da Danmission ikke længere har tiltro til ledelsen og deres forvaltning, har valgt man at afslutte samarbejdet med denne partner pr. 30.6.2012.


Tanzania: Konstateret svindel ● Beløb uvist.

Svindel med midler i stipendiefond, 2007-2011

 

Der blev i sommeren 2013 konstateret svindel med midlerne i en stipendiefond, som flere af den tanzanianske kirkes partnere har bidraget til i en lang årrække. På baggrund af mistanke om svindel, blev det økonomiske og administrative ansvar for fonden flyttet i 2012, og der blev iværksat en særlig revision. I løbet af sommeren 2013, da den endelige revisionsrapport forelå, blev mistanken bekræftet.
Medarbejdere i administrationen hos partneren har bl.a. ved hjælp af falske bilag svindlet for større beløb.

Danmissions bidrag til stipendiefonden har været et mindre beløb, men det samlede beløb, der er svindlet for, er betydeligt. Derfor har Danmission – i samarbejde med de øvrige nordlige partnere – reageret håndfast. Det er blevet meddelt partneren, at korruption ikke tolereres. De skyldige medarbejdere er blevet afskediget og politianmeldt. Overførsel af tilskud til projekter har været indefrosset, ind til der har været en yderligere undersøgelse af de administrative procedurer, og en proces for forbedring af den økonomiske administration er igangsat.Kontaktpersoner

Caroline Winther
Chef for Ressourcer og kapacitet / Vicegeneralsekretær

Henrik Tuxen
Controller