Fattigdomsbekæmpelse

Rettigheder, konfliktløsning, dialog, adgang til ressourcer og ligestilling mellem kønnene er nogle af ledetrådene i Danmissions indsats i kampen mod fattigdom i Afrika, Asien og Mellemøsten.

Vi støtter udviklingen af et aktivt og bæredygtigt civilsamfund

Danmission arbejder for at opbygge og styrke civilsamfund i Asien, Afrika og Mellemøsten gennem fremme af dialog, udvikling og marginaliseredes rettigheder.

Vi tager fat på de grundlæggende årsager til fattigdommen og arbejder for at styrke lokale samfund, så de bliver i stand til at deltage i og forbedre deres samfunds beslutningsprocesser og levevilkår. Det gør vi ved at udvikle, støtte og uddanne lokale organisationer og borgere, så de sættes i stand til selv at forandre og præge deres lokalsamfund.

 

Vi har fokus på fredsskabelse og konfliktløsning

Et fredeligt og tolerant samfund er en forudsætning for økonomisk, kulturel og politisk udvikling. Danmission anser dialog som en grundlæggende tilgang til arbejdet med konfliktløsning og fredsskabelse. Dialog er således en integreret del af Danmission’s fattigdomsarbejde. Dialog er en relationel proces og levevis, som danner grundlag for sunde relationer mellem individer såvel som mellem sociale eller religiøse grupper.

Fredsskabelse på alle niveauer er medvirkende til at skabe samarbejde, der kan lede til forbedrede levevilkår. En del af Danmission’s strategi er at støtte forebyggelse af interreligiøse og etniske konflikter ved at skabe fællesskaber omkring fælles udviklingsspørgsmål.

 

Udsatte har også rettigheder

Danmission arbejder for at skabe bedre levestandard for udsatte grupper: både børn, kvinder, mænd og mennesker, der tilhører religiøse mindretal. Vi støtter træning af børn, unge og voksne og ønsker at styrke deres viden om deres rettigheder og evne til at udnytte dem. For at indsatsen slår rødder og får effekt, gør vi en dyd ud af, at projekterne rækker langt ud i de samfund, vi arbejder i, og påvirker mange lokale grupper inklusiv lokale myndigheder, private virksomheder og regeringer. Vi støtter desuden oprettelse af børnekomitéer, børns rettigheder til skolegang, træning af lærere, forældre, ledere og lokale myndigheder.

 

Vi forbedrer levevilkårene og indarbejder bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer

Danmission arbejder for udvikling af nye bæredygtige indkomstmuligheder for den fattige del af befolkningen, og vi arbejder for at sikre miljøet og naturens bæredygtighed.

Forbedring af lokalbefolkningens levevilkår hænger tæt sammen med eksistensen og tilgængeligheden af vedvarende naturressourcer såsom agerjord, fiskebestande, biodiversitet, skove og vådområder. Ofte er udnyttelsen af naturressourcerne dog langt fra bæredygtig, men tværtimod genstand for overudnyttelse, monopolisering og er en stor kilde til konflikter. En sund udnyttelse af naturressourcerne har en positiv indvirkning på den økonomiske udvikling, jobskabelse og de fattiges virkelighed.

 

Vi arbejder for ligestilling mellem kønnene

I de fleste lande, hvor Danmission er engageret, har kvinder ikke samme rettigheder eller status som mænd.  Kvinders aktive og vigtige rolle i fx husholdningen og landbrugsproduktion bliver typisk ikke anerkendt. I mange tilfælde har kvinder slet ikke ret til at eje materielle goder og arve jord. Derfor er arbejdet for at skabe ligestilling mellem kønnene en integreret del af vores udviklingsarbejde. Vi uddanner og påvirker magthavere, ledere, lokale og nationale institutioner, mænd og kvinder for derigennem at ændre kvindesynet og forbedre kvinders rettigheder.