Nye økonomiske tiltag i Danmission

Danmissions bestyrelse har besluttet at iværksætte en række initiativer for på sigt igen at skabe balance mellem indtægter og udgifter.

Lise Frank,  

Som det er blevet fortalt i Årsberetningen 2017, og som det vil fremgå af materialet til repræsentantskabsmøde den 1. – 2. september, havde Danmission i 2017 et underskud på 6 mio. kroner. Det skyldtes bl.a. en række uheldige enkeltstående omstændigheder, men en væsentlig årsag er også, at gavebidragene fra private og kollektive givere falder, og det samme gør nettoindtægten fra genbrugsbutikkerne.

I 2018 ventes arveindtægter at kompensere for noget af dette fald, men når vi ser på udsigterne for 2019, må vi forvente, at indtægterne fortsat er under pres. Og selv om Danmission grundlæggende har en sund økonomi med en solid egenkapital, så vi kan modstå enkeltstående underskud, så kan vores økonomi ikke holde til større underskud flere år i træk.

Derfor har Danmissions bestyrelse på et møde den 18. juni besluttet at iværksætte en række initiativer for på sigt at skabe balance mellem indtægter og udgifter i Danmissions økonomi.

Den vedtagne plan lægger op til, at der skal skabes balance i budgettet indenfor 2-3 år. I første omgang gennemføres en række besparelser, der beløber sig til ca. 2,5 mio. kr., samtidig med at der skal gøres en stor ekstra indsats på flere områder for at øge indtægterne. Budgettet for 2019, der vil blive fremlagt på repræsentantskabsmødet, vil derfor vise et underskud på 1 mio. kr., som forventes dækket af egenkapitalen.

De aktuelle besparelser og planerne for at skabe flere indtægter er baseret på en række principper og strategiske pejlemærker. Overordnet tages der fortsat udgangspunkt i Danmissions strategi med missionstrekanten i centrum: Danmission skal fortsat arbejde i samspillet mellem kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse, der er defineret som kernen i vores mission.

Det er vigtigt, at der trods nødvendige besparelser levnes rum til nye satsninger. Derfor er der sat den nævnte tidsramme på 2-3 år til at skabe balance. Det er også vigtigt at bevare den geografiske mangfoldighed i arbejdet, samtidig med at der gives plads til at fokusere endnu skarpere på Danmissions kerneopgave. Endelig er det på udgiftssiden vigtigt hele tiden at have øje for den samlede lønandel og administrationsprocent, så vi sikrer, at flest mulige midler går til arbejdet ude i verden.

Bestyrelsen lægger vægt på at bevare Danmissions ånd og kultur med den helt rigtige balance mellem på den ene side en folkelig missionsbevægelse med 200 års historie og forankring i Folkekirken, og på den anden side en professionel organisation. Deri ligger ingen modsigelse – for både de skærpede krav fra myndigheder og institutionelle samarbejdspartnere og vores missionsdokument har til formål at sikre, at Danmission og vores partnere ude skaber de bedst mulige resultater for både de offentlige tilskud og de private gavebidrag.

Vi kan alle være stolte over det Danmission, vi sammen har skabt. Uden de mange med hjerte for mission, som støtter arbejdet, ville der ikke være noget Danmission. Men for at vi også fremover kan gøre en forskel for mennesker og kirker ude i verden og i Danmark, så gør tiden og konjunkturer, at vi er nødt til at skaffe nye indtægter fra private givere, fra kollektive givere, fra Danmission Genbrug og fra kilder, vi endnu ikke kender. De indsamlede penge er fundamentet, og Danmission har altid haft en høj andel af disse såkaldt ”frie midler”, som giver handlefrihed, og som samtidig er en forudsætning for, at vi kan opnå offentlige tilskud.

Sådan skal det fortsat være. Men det kræver, at Danmissions folkelige bagland og netværk af engagerede medlemmer har lyst til at være med til at skabe nye aktiviteter, der kan indsamle flere penge. Det sammen med øget fokus på andre muligheder for tilskud er den bedste garanti for et Danmission, som også fremover er med til at skabe bedre vilkår for vores medmennesker, skabe fred og dele evangeliet.

De konkrete tiltag til besparelser berører i alt seks faste stillinger samt enkelte timelønnede medarbejdere. Så vidt muligt tilbydes de berørte andre ledige jobfunktioner.

URL: https://danmission.dk/blog/2018/06/20/nye-oekonomiske-tiltag-i-danmission/