Orientering fra Danmission maj 2015

Orientering fra Danmission maj 2015

Kære alle engagerede i Danmissions arbejde!

 

Repræsentantskabsmødet

Planlægningen er i fuld gang og tilmeldingerne af repræsentanterne er modtaget. I den kommende tid vil der blive udsendt indbydelser til endnu flere forventede deltagere. Programmet vil i år blive præget af at vi glædeligvis har en del deltagere fra Tanzania, blandt andet den lutherske kirkes overhoved, biskop Alex Malasusa, fra Dar es Salaam, som Danmission har et tæt samarbejde med omkring det fremragende og voksende dialogarbejde på Zanzibar. Også biskop Andrew Gulle fra Stiftet Øst for Victoriasøen, en forholdsvis ny samarbejdspartner, deltager. Desuden vil 20 af Danmissions Unge have været på besøg i Tanzania i juli måned. Der vil som en del af mødet være gruppesamlinger hvor deltagerne kan vælge at deltage i en drøftelse af kommende ny strategi for Danmission, informationsmøder om arbejdet i regionerne Mellemøsten, Afrika og Asien, drøftelser af kommunikations- og netværksarbejdet, samt genbrugsarbejdet. Centralt vil festaftenen lørdag aften stå med herlige glimt fra Danmissions arbejde.

 

Valg til bestyrelsen

I forbindelse med repræsentantskabsmødet afholdes der valg til bestyrelsen. De nuværende bestyrelsesmedlemmer Flemming Christensen, Henrik Bundgaard Nielsen og Ellen Skov Birk er alle villige til at modtage genvalg, og de er genopstillet af bestyrelsen. Repræsentanter kan også stille sig bag deres genopstilling. Der er desuden en tom plads i bestyrelsen da der ikke var opstillet kandidater nok sidste år, så der skal i alt vælges 4 til bestyrelsen, plus at der gerne skulle være nogle suppleanter. Netværket opfordres til at finde kandidater til valget. Kandidater skal være opstillet af mindst 5 medlemmer af repræsentantskabet, og fristen er d. 26. juni ved brev til formanden, biskop Peter Fischer-Møller. Fristen for at indsende punkter til dagsordenen er den samme.

 

Vedtægtsændringer

På repræsentantskabsmødet vil der blive fremlagt et forslag til ændringer af Vedtægter og Bestemmelser for Danmission. Nogle justeringer har vist sig hensigtsmæssige, ligesom SKAT har ønsket et par nye bestemmelser. På de sidste repræsentantskabsmøder har der desuden været fremsat ønsker om at vi ser på medlemsbegrebet.  Der fremlægges derfor et forslag der åbner for at alle medlemmer af kristne kirkesamfund kan sidde i repræsentantskabet, og det åbner for en anden organisering af genbrugsarbejdet.

 

Generel strategi

Hvordan ønsker vi at Danmission skal udvikle sig de næste år? Danmissions arbejde har udviklet sig meget. Vi er blevet en større organisation og udfører langt mere arbejde end for år tilbage. Det er meget opmuntrende. Arbejdet med at tegne vejen frem i form af en ny samlende strategi der skal omfatte hele arbejdet er så småt ved at tage form. Til og med repræsentantskabsmødet bliver der en fase der er åben over for idéer, forslag og ønsker. Repræsentanterne får på repræsentantskabsmødet også mulighed for at bidrage til indholdet af strategien. I løbet af efteråret vil den så finde sin form. Målet er at få den færdig til februar og til behandling på næste års repræsentantskabsmøde.

 

Kommende større møder

På både kort og længere sigt er der nogle større møder, hvor Danmission aktivt er til stede og som kræver en del planlægning. Det første er Folkemødet på Bornholm, hvor vi deltager i debatter og netværker med journalister, politikere og pressefolk. I Kristi Himmelfartsdagene næste år er der Danske Kirkedage i København. De har fået navnet ’Himmelske Dage’, og selv om der sikkert er nogle der tvivler på at København kan kombineres med himmelske dage, så er det alligevel hvad der planlægges. Også her er Danmission aktivt med i form af gospelmusik og seminarer omkring religionsmødet, hvor vi også har udenlandske deltagere med. Endelig er der et femhundredeårsjubilæum for reformationen i 2017, hvor vi dels vil spille ind med et træplantningsprojekt og dels vil invitere en gruppe udenlandske teologer og arrangere møder med dem rundt i landet om bibellæsning i dag. For Luther var Bibelen og bibellæsning meget vigtig, ligesom han også sagde at hvis Kristus kommer igen i morgen, så ville han plante et æbletræ i dag. Tilsammen en markering af Bibel og at vi er aktive til det sidste.

 

Nødhjælpsbevillinger

Danmission har i løbet af årets første måneder modtaget to nødhjælpsbevillinger efter ansøgning til den Danida-nødhjælpspulje som Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling administrerer. En til Syrien, hvor situationen for så mange er forfærdelig, og en til Madagaskar hvor området omkring Mahajanga blev ramt af en cyklon. Bevillingerne er på en kvart million hver.

 

Bangladesh

Udviklingsprojektet SUPOTH i Bangladesh har været noget af et mønsterprojekt. Der viste sig dog sidste år tegn på at noget var galt. Vi har iværksat en ekstern revision af projektets regnskab og må med stor beklagelse konstatere at den afslører økonomiske uregelmæssigheder som også er indrapporteret til Danida. Vi er langt fra færdige med at rydde op og skal også tage stilling til hvordan arbejdet kan videreføres på længere sigt.

 

Indien

I Arcot Lutherske Kirke i Sydindien søger forskellige fløje indenfor kirken magten. Det er der ikke noget nyt i. Det nye er at de udenlandske partnere, som er amerikanske og Danmission er blevet inddraget i stridighederne på ubehagelig måde ved at en af fløjene har sat store skilte op med navne på udenlandske partnere og ansatte og slået til lyd for at samarbejdet med udlandet bør stoppes. Lige i øjeblikket ved vi ikke hvad udkommet bliver af disse diskussioner i kirken. For Danmissions vedkommende kommer det ikke til at ændre ved at arbejdet i Indien under alle omstændigheder vil blive reduceret, bl.a. fordi inderne kan så meget selv og fordi Indien er inde i en større økonomisk udvikling.

 

Medarbejdersiden

Nik Bredholt fratræder som programchef for det fattigdomsbekæmpende arbejde 1. juli for i stedet at overtage stillingen som regionsleder for arbejdet i Madagaskar og Zanzibar, samt dialogarbejdet i Østafrika som vi arbejder på at styrke. Som ny programchef for det fattigdomsbekæmpende arbejde har vi ansat Kirsten Auken, der er 46 år, cand. mag. og kommer fra en stilling i Folkekirkens Nødhjælp hvor hun især har arbejdet med fortalervirksomhed og politik.

Fordi vi har fået bevilget flere midler fra Udenrigsministeriet og dermed skal administrere mere arbejde end før, har vi ansat to nye medarbejdere, Stine Baltzer Madsen og Line Stange Ramsdal, som begge knyttes til dialogarbejdet i Mellemøsten og Danmark. De ansættes med lønmidler fra Udenrigsministeriet.

Danmission søger også nye medarbejdere. Leif Nilsson, der har arbejdet som økonomikoordinator, har sagt op og vi søger en ny. Genbrugskonsulent Kurt Bierbum, der har arbejdet på Sjælland, går på pension i juli, og hans stilling besættes forhåbentligt meget snart.

 

Økonomi

Til sidst lidt om økonomien. Regnskabet for 2014 er færdigt. Det viser samlede indtægter for 66 mio. kr. og et overskud på 1,6 mio. kr. Det mest bemærkelsesværdige er at indtægterne ligger 9 mio. kr. lavere end i 2013, hvilket især skyldes mindre bevillinger fra Udenrigsministeriet til udviklingsarbejde og nødhjælp, og at den likvide beholdning (opsparingen) er nedbragt med 7,2 mio. kr. ved nedbringelse af gæld og forbrug af hensættelser til gavn for arbejdet.

Det budget repræsentantskabet skal tage stilling til, viser samlede indtægter på 67,4 mio. kr. og udgifter på 68 mio. kr.

Aktuelt har vi ved udgangen af maj fået indtægter på 16,3 mio. kr. Det er 1,6 mio. kr. mere end på samme tid sidste år. Det helt store udsving er at genbrugsarbejdet har bidraget med 1,5 mio. kr. mere end sidste år. Det er fantastisk!

Til allersidst skal jeg blot minde om at vi ikke kan få for mange penge. Jo mere vi har at gøre godt med, jo mere godt kan vi udrette sammen.

Tak for indsatsen og samarbejdet!

 

Mogens Kjær