Orientering  fra Danmission november 2014

Orientering fra Danmission november 2014

Kære alle engagerede i Danmissions arbejde!

Missionssyn

Et af de store debatemner på repræsentantskabsmødet var forslaget til en nyformulering af missionssynet: ’Danmission syn på sig selv og sin opgave’. Efter en livlig debat blev skrivelsen vedtaget under forudsætning af at den rettes til efter repræsentantskabets forslag. Skrivelsen er derefter blevet strammet op sprogligt og indholdsmæssigt. Det endelige forslag vil blive behandlet af bestyrelsen på februar-mødet. Til samme møde vil kommunikationsafdelingen udarbejde et forslag til en meget kort og letforståelig udgave, en såkaldt pixi-udgave.

 

Danmissions vedtægter

Det er ikke så længe siden vedtægterne blev revideret. Det skete fordi IKON blev en del af Danmission og fordi genbrug fik en stærkere repræsentation. Der er behov for at revidere vedtægterne igen. Dels er der rejst en del spørgsmål, bl.a. på de sidste repræsentantskabsmøder, omkring medlemsbegrebet i Danmission. Som det er nu er der et dobbelt medlemsbegreb, man er dels medlem af Danmission ved at deltage i en Danmission aktivitet (som genbrug), dels ved at man som personligt medlem betaler kontingent. Vi har et krav om at medlemmer af stiftsbestyrelser og repræsentantskabet skal være personlige medlemmer og betale medlemskontingent, samt være medlemmer af folkekirken. Det sidste med undtagelse af medlemmer af IKON. Skal disse krav opretholdes? Skal Danmission åbne sig mere over for andre kirkesamfund? Der er desuden medarbejdere som ikke også ønsker at skulle betale et kontingent for medlemskab, ud over den indsats de yder, for også at kunne være medlem af en stiftsbestyrelse eller repræsentantskabet.
Der er desuden i Danmissions stiftsbestyrelse i København rejst en række spørgsmål angående vedtægterne som skal behandles. Endvidere ønsker SKAT nogle ændringer for at Danmission fortsat kan være godkendt til at modtage skattefradragsberettigede gaver. Endelig har vi brug for en mere fleksibel formulering af genbrugsarbejdets organisering. Så der bliver nok for udvalget at tage fat på.

 

Genbrug

Genbrugsarbejdet udvikler sig fortsat godt og positivt, meget takket de mange engagerede og dygtige medarbejdere i butikkerne. Konsulent Bent Møller er gået på pension efter en mangeårig og påskønnelsesværdig indsats. Vi er ved at finde hans afløser idet stillingen er slået op. Så vi håber at vi snart har god bemanding igen når det kommer til konsulenter.

 

Netværksarbejdet

Bestyrelsen tog på sit sidste møde her i november en grundig drøftelse af arbejdet i det danske netværk.
Danmission har omkring 5000 individuelle medlemmer og støtter. Dertil kommer de frivillige medarbejdere i genbrugsbutikkerne. Når det drejer sig om forholdet til folkekirken har Danmission en relation til godt 500 sogne. Opbakningen virker generelt meget stabil. Det er vigtigt at fastholde mangfoldigheden i arbejdet og at vi er i bevægelse, samtidig med at der skal holdes fokus. Det er vigtigt at fastholde og opbygge et kirkeligt netværk omkring arbejdet. Der vil i løbet af det kommende år blive udarbejdet et forslag til ny netværksstrategi for 2016 og frem. I dette arbejde indgår som noget vigtigt stiftsbestyrelsernes arbejde.

 

Folkemødet

Danmission har deltaget i de to sidste Folkemøder på Bornholm og vi vil også være med i juni igen. Vi vil denne gang i højere grad byde ind med talere og indlæg på de møder andre arrangerer.

 

Forfulgte kristne

Siden foråret har der været en del aktivitet og debatter omkring forfulgte kristne. Vi glæder os over at der er kommet stærkere fokus på problemet. I november holdt folketingets Udenrigsudvalg en høring på Christiansborg. Det fremgik af høringen at religionsfriheden har meget svære kår i de fleste af verdens lande. Det har formodentlig aldrig tidligere stået så slemt til. Det betyder også at kristne mange steder udsættes for diskrimination, har manglende borgerrettigheder og adskillige steder er de udsat for direkte forfølgelse. De kristnes situation er meget forskellig fra land til land. Af de steder hvor Danmission arbejder er situationen værst i Pakistan, Irak og Syrien. Når kristne direkte forfølges og fordrives som i Nordirak og dele af Syrien er der behov for at hjælpe dem direkte med beskyttelse og nødhjælp. I andre lande som Libanon, Ægypten og dele af Syrien er den bedste måde at hjælpe de kristne på at arbejde mere samfundsmæssigt hen mod at de kristne i større grad accepteres som landsmænd og medborgere. De skal ses som libanesere som de andre, og ægyptere som andre ægyptere og ikke som noget særligt fordi de i modsætning til det muslimske flertal er kristne. Danmission arbejder i lande i Mellemøsten hvor der er kristne. Det sker også for at sikre at der fortsat er kristne i Mellemøsten. Det vil der på langt sigt kun være hvis flertallet af muslimer også ønsker at de kristne skal være der.

 

Syrien

Vi har samlet ind til nødhjælp til kristne og andre lidende i Nordirak, og vi vil fortsat modtage gaver til dette nødvendige arbejde. Vi ved dog at situationen inde i Syrien også er svær. Vi skønner at der lige nu er større behov for at hjælpe i Syrien, så det vil vi koncentrere os om. Vi har hidtil fået en del penge til nødhjælp i Syrien fra Udenrigsministeriet, men har desværre ikke fået godkendt en ny bevilling. Derfor starter vi en særlig indsamlingskampagne i december til fordel for nødlidende mennesker i Syrien.

 

Finansloven og Det Arabiske Initiativ

Der har i efteråret været usikkerhed angående de midler fra Udenrigsministeriet, der skulle spares i forbindelse med finansloven for næste år. I 2015 vil vi dog fortsat få 4 mio. kr. fra Det Arabiske Initiativ, og det er stadig muligt at vi får mere. Det betyder heldigvis at denne del af arbejdet kan fortsætte på et godt niveau.

 

Strategi for arbejdet i Mellemøsten

Der er for første gang blevet udarbejdet en samlet strategi for arbejdet i de næste 3 år i Mellemøsten. Den er med vilje fleksibel så vi kan handle i et miljø, hvor der er mange omskiftelser, nogle meget drastiske. Arbejdets omfang, spredningerne og aktiviteterne vil i vidt omfang afhænge af bevillingerne fra Udenrigsministeriet. De fremtidige indsatser drejer sig bl.a. om udvikling af interkulturelt medborgerskab, forsoning, dialog, regional dialog og samarbejde, støtte til udvikling af et aktivt civilsamfund, støtte til kristne grupper, støtte til sårbare grupper. Det skal afklares, hvordan vi bedst kan støtte de kristne i Syrien og Irak. Som udgangspunkt er der villighed til at afsætte flere midler til at støtte fortsat kristen tilstedeværelse i disse lande. Bestyrelsen ser gerne at der arbejdes med at fremme venskabsforbindelser og fællesskab mellem danske menigheder og Mellemøstens kristne.

 

BLC, Supoth og Saraswatipur

Efter at regionsleder Peter Herum er kommet til Bangladesh har der været tæt samarbejde med Bangladesh-landekredsen om at få løst nogle større problemer. Bangladesh Lutherske Kirke er fortsat splittet. Vi arbejder derfor frem mod at forene kirken igen bl.a. gennem en fælles valghandling til ny ledelse af kirken. Det er dog ret usikkert om det vil lykkes, men vi prøver og sætter kræfterne ind på det. Der er desuden en del udfordringer angående kostskolen Saraswatipur. Dem søger vi også at løse. I første omgang vil den ikke længere blive administreret af vores partner Supoth. Skolen vil foreløbig fortsætte i tæt samarbejde med landekredsen.

 

Medarbejderrepræsentationen

De lønnede ansatte medarbejdere i Danmark har en medarbejderrepræsentation. De udsendte medarbejdere, missionærerne, har hidtil ikke haft en fast medarbejderrepræsentation. De udsendte har nu ønsket at komme ind under den samme ordning som de danske medarbejdere, hvilket vil sige at de fremover er med til at vælge medarbejderrepræsentanterne og repræsenteres af dem.

 

Økonomien

Året 2013 var økonomisk set et jubelår for Danmission med en totalindtægt på godt 74 mio. kr. Vi ved nu at 2014 økonomisk set vil vise et noget lavere resultat. Det skyldes bl.a. at vi har modtaget færre midler fra Danida, at testamentariske gaver ligger lavt i år, og at det desværre også kniber med de personlige og kollektive gaver. Som det ser ud nu når vi i år ikke den indtægt vi har regnet med. Men man ved jo aldrig. Hvis Danmission får en ekstra god gave resten af året, så ser det lysere ud. Under alle omstændigheder er vi glade for det vi kan skabe sammen.

 

Mogens Kjær